Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, iż w dniu dzisiejszym weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku :

Informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych umieszczone są poniżej.


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Auto – Starter Jan Kaszubowski
z siedzibą przy Al. Armii Krajowej 9 F 83-200 Starogard Gdański wpisaną do ewidencji i informacji o działalności gospodarczej pod nr NIP 592-000-10-87.

Z Administratorem Danych może się Pan/Pani skontaktować poprzez e- mail: info@auto-starter.com lub pod numerem telefonu: 58-562-25-05

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu:
zawarcia i wykonania umowy,
sprzedaży internetowej
sprzedaży bezpośredniej

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe następujących kategorii:
Dane zwykłe:
imię, nazwisko
numer telefonu
adres e- mail
dane Firmy
numer NIP

Dane szczególnego rodzaju:

- numer rachunku bankowego

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
- warunkiem zawarcia umowy.

Jeżeli odmówi Pan/Pani podania danych osobowych, Auto Starter Jan Kaszubowski może odmówić zawarcia umowy.

Podanie przez Pana/Panią danych szczególnego rodzaju, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b RODO- zawarcie i wykonanie umowy, natomiast poza wskazaną podstawą uprawnienie do przetwarzania Pana/Pani wynika z:

1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do rekrutacji na stanowisko pracownicze w ……………………………(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających                          z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Polskę/ Europejski Obszar Gospodarczy/ są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od Pana/Pani zgody, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki zgoda zostanie cofnięta.
W każdym przypadku:
1. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa  (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania;
2. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Pan/Pani miał/a wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres.
Pana/Pani dane osobowe możemy przekazać jedynie, gdy jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy, realizacji uzasadnionych interesów Administratora bądź jest podyktowane obowiązującymi przepisami prawa, przekazujemy te dane z zachowaniem zasady adekwatności. Dane te mogą być przekazane następującym podmiotom: podwykonawcom/ Kancelarii Prawnej/ podmiotom realizującym na rzecz Auto Starter Jan Kaszubowski usługi księgowe. Z wymienionymi podmiotami zawieramy Umowy Powierzania Danych Osobowych, w których zobowiązujemy te podmioty do przetwarzania danych zgodnie z rozporządzeniem  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:
dostępu do  swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
sprostowania danych,
żądania usunięcia danych, jeżeli w Pana/Pani opinii brak jest podstaw uprawniających do ich przetwarzania,
ograniczenia przetwarzania danych ( w przypadku gdy firma ma nieprawidłowe dane bądź przetwarza dane bez podstawy do ich przetwarzania; w przypadku sprzeciwu co do dalszego przetwarzania, w przypadku gdy Pan/Pani nie chcą usunięcia danych z uwagi na ustalenie, dochodzenie roszczeń; może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania danych)
do przenoszenia danych do innego podmiotu,
sprzeciwu co do przetwarzania Pana/Pani Danych Osobowych z uwagi na Pana/Pani szczególną sytuację,
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania danych,
Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które to prawo można wykonać w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie uprzednio wyrażonej zgody, przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje odnośnie Pana/Pani praw ochrony danych osobowych będzie można znaleźć można na stronie internetowej firmy  auto-starter.com

Polityka prywatności serwisu www.auto-starter.com

  

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Auto-Starter Jan Kaszubowski poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Auto-Starter Jan Kaszubowski z siedzibą w 83-200 Starogard Gdański ul. Armii Krajowej 9 F, NIP 5920001087, REGON 190856251.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.auto-starter.com, Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Witryna stworzona na platformie